Kåbo-Berga VillaföreningVälkommen till Kåbo-Berga Villaförenings hemsida. Föreningen  bildades den 16 maj 1955 och är en  sammanslutning av ägare eller innehavare av villafastighet, radhus eller annat eget hem i stadsdelen Kåbo i Uppsala. Föreningens syfte är att verka för de boendes gemensamma intressen och att förmedla till sina medlemmar sådan service som tillhör ansvaret som fastighetsägare. Föreningen ombesörjer bland annat snöröjning och rishämtning.


Föreningen känner stort ansvar för bebyggelsen och de boendes villkor. Därför söker styrelsen följa förslag till ändringar i stadsplanen och sådana trafikutredningar som kan leda till ökad eller ändrad genomfartstrafik. I alla frågor av denna art söker styrelsen hålla nära kontakt med Byggnadsnämnd, stadsplaneansvariga och utredare samt att söka samverkan med Föreningen Vårda Uppsala och våra grannföreningar.

Föreningens ansvarsområde begränsas mot öster av Villavägen, mot söder av kvarteret Muskötens sydgräns, mot väster av Stadsskogen och av fastigheterna längs Norbyvägens båda sidor från Birkagatan till Krongatan och längs Krongatan till Thunbergsvägen samt mot norr av Thunbergsvägen och kvarteret Åsens nordgräns.

Området är indelat i fem mindre områden som vardera företräds av två kvartersombud som väljs på årsstämman. De fem områdena är:

Kvarteret Musköten ligger längst i söder. Förutom själva kvarteret Musköten räknas även södra delen av kvarteret Mörsare hit, dvs. alla fastigheter med adress Döbelnsgatan.

Artillerifältet i övrigt ligger norr om kvarteret Musköten och omfattar fastigheterna mellan Stadsskogen och Götavägen – Villavägen. Till området hör alla fastigheter på Banergatan, Artillerigatan och Sveaplan, samt de med udda nummer på Götavägen, Kåbovägen 16 – 26, Sveavägen 19 – 25 och Villavägen 33 – 39.

Gamla Kåbo avgränsas i väster av Kåbovägen och i sydväst av Götavägen. I norr går gränsen i Norbyvägen. Till området hör alla fastigheter på Norra Rudbecksgatan, Södra Rudbecksgatan, Borgvägen  samt fastigheter på Sveavägen 2 - 12 , Götavägen 4 och 8 samt Villavägen 11 – 23.

Skjutbanan-Berga ligger i nordvästra hörnet och avgränsas i öster av Kåbovägen. Till området hör alla fastigheter på Arosgatan och Arosplan samt Kåbovägen 1 – 15 och Norbyvägen 26 – 53.

Thunbergskvarteren ligger längst i norr och avgränsas i söder av Norbyvägen. Till området hör alla fastigheter på Lilljeborgsvägen, Thunbergsvägen och Walleriusvägen samt Villavägen 1A – 7, Norbyvägen 7 – 21 samt Krongatan 50.